Algemene voorwaarden
 

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Theorie Toppers en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Theorie Toppers doet. 1b Producten / Diensten kunnen bij Theorie Toppers afgenomen worden indien klant 16 jaar of ouder is. 1.c Op alle rechtsbetrekking waarbij Theorie Toppers partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

2. Terminologie
2.a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk persoon op wiens naam een aanmelding/bestelling is geplaatst bij Theorie Toppers en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Theorie Toppers. 2.b CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B waaraan de klant deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). 2.c Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Theorie Toppers die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

3. Recht
3a Op alle overeenkomsten tussen Theorie Toppers en de klant en alle aanbiedingen van Theorie Toppers aan de klant is Nederlands recht van toepassing. 3b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Amsterdam, tenzij Theorie Toppers ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

4. Correspondentie
4a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. 4b De klant is verplicht om een email adres aan Theorie Toppers op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Theorie Toppers worden doorgegeven. 4c Mail die verstuurd is naar het email adres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

5. Tot stand komen van overeenkomst
5.a Een overeenkomst tussen Theorie Toppers en klant komt tot stand nadat de cursist het aanmeldformulier heeft ingevuld op de website van Theorie Toppers en Theorie Toppers de aanmelding heeft geaccepteerd. 5.b Een overeenkomst komt ook tot stand nadat klant het door Theorie Toppers uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en Theorie Toppers aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de klant. 5.c Een tot stand gekomen overeenkomst kan geannuleerd worden indien Theorie Toppers het CBR theorie examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de klant. 5.d Indien Theorie Toppers het CBR theorie examen heeft aangevraagd en bevestigd heeft richting de klant, kan de klant de overeenkomst tot maximaal twee werkdagen vóór de theoriecursus kosteloos annuleren. 5.e Indien Theorie Toppers het CBR theorie examen heeft aangevraagd en bevestigd heeft richting de klant, en de klant ná twee werkdagen voorafgaand aan de theoriecursus wilt annuleren zal Theorie Toppers €60,- administratiekosten in rekening brengen.

6. Betaling
6.a Betaling dient voorafgaand aan de theorieopleiding te geschieden, op een door Theorie Toppers te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 6.b Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de kant van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien noodzakelijk zal Theorie Toppers zal zich wenden aan een incassobureau voor het incasseren van de door de klant verschuldigde betaling. 7.b Indien de klant niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in het artikel 5.c, 5.d en 5.e is de klant het gehele originele bedrag van €130,- verschuldigd aan Theorie Toppers. Ook wanneer de klant de annulering doorgeeft op de dag van de theoriecursus is de klant het gehele originele bedrag van €130,- verschuldigd aan Theorie Toppers. Indien noodzakelijk zal Theorie Toppers zal zich wenden aan een incassobureau voor het incasseren van de door de klant verschuldigde betaling.

7. Prijzen
7.a De door Theorie Toppers gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten. 7.b De door Theorie Toppers gehanteerde prijzen kunnen per aanmelding en/of per individu verschillend zijn. Theorie Toppers behoud het recht om ten alle tijden prijs wijzigingen door te voeren tenzij de prijs reeds is overeen gekomen conform artikel 5.a met uitsluiting van betalingsverzuim van de klant zoals bepaald in artikel 6.b.

8. Aansprakelijkheid
8.a Theorie Toppers kan niet aansprakelijk gehouden worden voor behaalde resultaten door de klant bij een CBR theorie examen.
8.b Indien Theorie Toppers aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Theorie Toppers beperkt tot directe schade. 8.c Theorie Toppers en klant zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

9. Overmacht
9.a Theorie Toppers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 9.b Indien Theorie Toppers ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Theorie Toppers gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

10. Recht om diensten te weigeren
Theorie Toppers heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

11. Wijziging Algemene Voorwaarden
Theorie Toppers is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Theorie Toppers is daarvoor afdoende. Het is aan Theorie Toppers om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.
 


Zie ook onze privacy policy